Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Lis
15

Definice

Zaslal , do kategorie Definice. Žádný komentář.

Definice sexuálního zneužívání

Sexuální zneužití dítěte (Child sexual abuse – CSA) je výrazným zásahem do jeho osobního prostoru. Jedná se o vysoce traumatizující zážitek, který ovlivňuje celý další život oběti. Výzkumy uvádějí různé hodnoty prevalence (výskytu ve společnosti) tohoto jevu. Odlišnosti jsou hlavně z důvodů různých definicí sexuálního zneužívání a dětského věku, odlišné jsou také způsoby sběru dat (více viz. Dunovský, Dytrych, Matějček a kol., 1995).

Za stěžejní je považována definice zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992, která říká (dle Vaníčková a kol., 1999): „Sexuální zneužití je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli pohlavní dotýkání, styk nebo vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoli, kdo dítě zneužívá. Takovou osobou může být rodič, příbuzný, přítel, odborný či dobrovolný pracovník či cizí osoba. Sexuální zneužívání se dělí na bezdotykové a dotykové. Bezdotykové zneužívání zahrnuje např. setkání s exhibicionisty a účast na sexuálních aktivitách, kde nedochází k žádnému tělesnému kontaktu, např. vystavování dítěte pornografickým videozáznamům. Kontaktní zneužívání je takové, kde dochází k pohlavnímu kontaktu, včetně laskání prsou a pohlavních orgánů, pohlavnímu styku, pohlavnímu styku orálnímu nebo análnímu.“

U nás je dle §242 Trestního zákona pohlavní zneužití dítěte mladšího 15 let trestným činem. Pachatel takového činu může být odsouzen až k 15 letům odnětí svobody. Nicméně tresty za tento a podobné činy jsou stále předmětem odborné i veřejné diskuze.

vs

Literatura
DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. a kol. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing.
VANÍČKOVÁ, E. a kol. (1999). Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál.

Další informace: Centrumelektra.cz