Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Jaký je vztah mezi sexuálním zneužíváním mezi sourozenci a dalšími formami týrání?

Sexuální zneužívání mezi sourozenci znamená zneužití moci a autority. Starší děti, které sexuálně zneužívají své mladší bratry a sestry, jim často ubližují i jinými způsoby.

Trvalé šikanování a ponižování mladších dětí kupříkladu na základě jejich tělesného vzhledu, pohlaví nebo osobnostních charakteristik, nazýváme psychickým týráním.  Dalšími příklady psychického týrání může být zavírání sourozence do temné místnosti, vyhrožování nebo přesvědčování, že je nikdo nemá rád apod.

Bití, svírání, dušení apod. mladšího dítěte často rodiče zlehčují po ujištění staršího sourozence, že to „byla jen taková legrace“ nebo, že „spolu jen tak zápasili“. V těchto případech se však nejedná o legraci, ale o nátlak vyvíjený na mladší dítě, které nazýváme fyzickým (tělesným) týráním.

Případ Franka

Patnáctiletý Frank byl obviněn ze sexuálního zneužívání své mladší sestry. Pracovník probační služby zařídil, aby Frank navštěvoval psychologické poradenství.

Frank prozradil poradci, že jeho spolužáci byli větší a sexuálně „úspěšnější“ než on, a že ho jeden z nich pobouzel, aby měl pohlavní styk s dívkou.

Frank mu také řekl, že měl strach s dívkami mluvit, natož je požádat o schůzku. Přiznal, že donutil svou mladší sestru Kathy, aby s ním měla pohlavní styk, zatímco ji měl hlídat.

Následně Frankova matka sdělila poradci, že ji Frankův otec při mnoha příležitostech násilím přinutil k sexu před očima dětí. Také přiznala, že ji manžel bil, pokud včas nepřipravila jídlo. Poradce ji podpořil, aby s dětmi přechodně využila služby chráněného bydlení, než se rozhodne, zda zůstane se svým manželem.
 
Všimněme si několika rizikových faktorů: Frankův otec psychicky, fyzicky a sexuálně zneužíval svou manželku. Psychicky týral a sexuálně zneužíval také Franka, když před ním znásilňoval jeho matku. Ukazoval Frankovi, že je přípustné, aby se muž choval násilně ke zbytku rodiny. Rodinná pravidla byla navíc natolik striktní, že se Frank nikdy nenaučil společensky vycházet s vrstevníky. Frank se cítil nátlak ze strany spolužáků, a aby získal sexuální zkušenost, znásilnil svoji sestru.

Frank se během konzultací naučil některé sociální dovednosti, které mu pomohly lépe vycházet s vrstevníky. Také ukončil napodobování otcova násilného chování. Rovněž se naučil přijímat odpovědnost za svoje chování a kontrolovat ho. Mladší sestra začala docházet k dětskému terapeutovi a manželé se rozešli. Frankův otec začal na základě soudního rozhodnutí navštěvovat poradnu, aby změnil způsoby chování k ženám a dětem.

Které faktory přispívají k sexuálnímu zneužívání mezi sourozenci?

• Staršímu sourozenci, zpravidla chlapci, je svěřeno příliš mnoho zodpovědnosti

Důležitou součástí rodinného života je naučit staršího sourozence mít přiměřenou zodpovědnost za mladšího. Stejně tak je důležité jej/ji naučit, že tato zodpovědnost má své limity. Přiměřená míra zodpovědnosti umožňuje starším dětem dělat některá rozhodnutí. Neopravňuje je však, aby mladším sourozencům „šéfovali“, ponižovali je, nebo je zastrašovali. Rodiče musí starším dětem pomoci pochopit, že mít zodpovědnost neznamená dělat, cokoliv chceme. Frankův příběh je charakteristickým příkladem staršího bratra, který zneužil svěřenou zodpovědnost.

• Dítě bylo svědkem nebo obětí sexuálního zneužívání

Děti, které byly sexuálně zneužity, ať již rodinným členem, cizím dospělým nebo starším dítětem, mohou samy zneužívat mladší děti.

• Přístup k pornografii

Rodiče, kteří nezamezí přístupu dětem k pornografickým materiálům, riskují, že se děti budou snažit dospělé sexuální chování napodobovat.

• Zanedbávání

Tělesně či citově zanedbávanému dítěti může imponovat široká škála sexuálních aktivit. Sexualizované chování dětí tak může částečně pocházet z jeho nenaplněných (citových a tělesných) potřeb. 

Sexuální aktivity mezi sourozenci, které takto začnou, mohou zpočátku vypadat jako vzájemné. Vzhledem k mocenským rozdílům mezi dětmi jsou však vzájemné zřídkakdy. To platí zvláště tehdy, když je jedno dítě chce ukončit a druhé nikoliv.

• Nedostatek sexuální výchovy

Děti a dospívající, kteří nejsou přiměřeně věku poučeni o svém tělesném a sexuálním vývoji, snáze sklouznou k násilnému sexuálnímu chování.

• Neadekvátní socializace

Děti, kterým není dovoleno, aby si hráli se svými kamarády, a dospívající, kterým není dovoleno chodit na schůzky nebo se jinak stýkat s vrstevníky mimo domov, častěji zneužívají své sourozence – tak jako Frank.

• Popření

Často máme sklon vidět svoji vlastní rodinu oproti jiným rodinám jako bezproblémovou. Pokud se rodiče snaží sexuální zneužívání mezi dětmi ospravedlnit, případně předstírají, že se nic neobvyklého neděje, popírají skutečnost a dopouštějí, aby zneužívání pokračovalo. V některých případech rodiče zneužívání v rodině popírají z důvodu, že jim samotným přináší vzpomínky na vlastní zneužívání v dětství.

• Pocity přetížení

Pokud se rodiče cítí být přetíženi vlastními problémy – psychickým stresem, nemocí či nezaměstnaností – mohou být neschopni zneužívání zaregistrovat. Ačkoliv popření ani pocity přetížení nemohou způsobit sexuální zneužívání mezi sourozenci, mohou přispět k jeho přetrvávání.

 Volně vybráno a přeloženo z Sibling Sexual Abuse – A Parents Guide, ke stažení na http://www.sasian.org/.

ac